Ќай-разглеждани продукти и услуги във виртуалната изложба

Ѕалнеологи€

ќт хил€долети€ топлата минерална вода и нейните лечебни свойства били известни на народите насел€вали района на град —андански. ¬ град —андански и околността са известни около 80 топли минерални извора с температура между 42-81∞—, ниска минерализаци€ и бога...

ƒобив на въглища

ƒобивът на въглища в Ѕългари€ датира от средата на XIXвек. ѕромишлени€т добив обаче започва едва след ќсвобождението. ѕрез 1879г. в ћошино /сега квартал на ѕерник/ са добити първите 914т. ¬ началото на XXвек се разработва и Ѕобовдолски€т, а по-късно и „ерн...

ќтглеждане и обработка на тютюн

ѕроизводство и обработка на тютюн ќтглеждането на тютюн на територи€та на ќбласт Ѕлагоевгард има значително социално значение, тъй като при определени нископродуктивни почви, характерни за н€кои от общините в областта, тази култура се €в€ва основна за населението и е в основата на традиционни€...

  • Ѕалнеологи€

  • ƒобив на въглища

  • ќтглеждане и обработка на тютюн

ѕоследно добавени фирми с фирмено представ€не

ƒј…“≈ — ќќƒ

‘ирма ƒайтекс ќќƒ е търговски представител на €понската фирма SUMITOMO CHEMICAL - един от най-големите производители в света на реактивни багрила...

–Я—А–Њ—З–µ—В–Є –Њ—Й–µ...

“≈–ћќ —“»Ћ »Ќ∆≈Ќ≈–»Ќ√ ≈ќќƒ

¬ Ф “≈–ћќ—“»Ћ »Ќ∆≈Ќ≈–»Ќ√Ф работ€т висококвалифицирани кадри с дългогодишен опит, като гол€ма част от т€х са в дружеството от неговото основаване. ѕрез изм...

–Я—А–Њ—З–µ—В–Є –Њ—Й–µ...

Ћинкос Ѕългари€ ≈ќќƒ

Ћинкос Ѕългари€ ≈ќќƒ

Lincos е марка предлагаща професионални машини и инструменти за ремонт и поддръжка на автомобили. ‘ирмата набл€га както на високото качество, така и на достъпните ц...

–Я—А–Њ—З–µ—В–Є –Њ—Й–µ...

‘ирмено представ€не

         

–егион

  • –С–ї–∞–≥–Њ–µ–≤–≥—А–∞–і
  • –Ш–Ј—В–Њ—З–µ–љ –њ–ї–∞–љ–Њ–≤ —А–µ–≥–Є–Њ–љ
–Я—А–µ–і–Є—И–љ–Њ –°–ї–µ–і–≤–∞—Й–Њ

ћестоположение

Ѕлагоевградска област заема ёгозападната част на Ѕългари€ и е нейна ДвратаФ, отворена към Ѕалканите, ≈вропа и света. ќбщата ? площ е 6 449 км2, което представл€ва 5,8% от територи€та на страната. ёжната ? граница е с –епублика √ърци€, на запад граничи с –епублика ћакедони€, на изток с ѕазарджишка и —мол€нска области, а на север с  юстендилска област. јдминистративно областта е...

–Я—А–Њ—З–µ—В–Є –Њ—Й–µ...

Ќаселение

ƒинамика на населението и демографски тенденции Ќаселението на Ѕлагоевградска област по обичайно местоживеене набро€ва 324 110 души (01.02.2011 г.). “ова прави 4,4% от населението на Ѕългари€. —поред бро€ на посто€нното население т€ е шестата по големина област в страната.

–Я—А–Њ—З–µ—В–Є –Њ—Й–µ...

√еографи€

Ѕлагоевградска област заема ёгозападната част на територи€та на –. Ѕългари€. –азположена е между  юстендилска, ѕазарджишка и —мол€нска области и държавните граници с √ърци€ и ћакедони€. ќбхваща долините на реките —трума и ћеста, ѕирин планина и д€лове от планините –ила, –одопи, —лав€нка, Ѕеласица, ќгражден, ћалешевска и ¬лахина. “еритори€та ? от 5500 кв. км € нарежда на трето м€сто п...

–Я—А–Њ—З–µ—В–Є –Њ—Й–µ...

ќбразование

‘ункциониращите училища на територи€та на областта са 182. —ъгласно международната стандартна класификаци€ на образованието 163 училища са общообразователни и специални. ќт т€х:начални училища - 17; основни Ц 102; средни общообразователни Ц 32, профилирани гимназии (природно-математическа, хуманитарна, езикова) в Ѕлагоевград и паралелки Ц в др.гимназии - 5; специални (оздравителни и помощни за деца ...

–Я—А–Њ—З–µ—В–Є –Њ—Й–µ...

»кономика

¬ икономиката на Ѕлагоевградска област са застъпени почти всички отрасли на Ќационалното стопанство. »зключително многообразни са факторите, определ€щи развилите се във времето различни икономически дейности, локализирани на територи€та на областта.

–Я—А–Њ—З–µ—В–Є –Њ—Й–µ...

 ултура

— ёгозападни€ университет УЌеофит –илскиФ, ј”Ѕ, многобройните учебни заведени€ и културни институти град Ѕлагоевград е средоточие на младежта на Ѕългари€, Ѕалканите и ≈вропа и се утвърждава като културен център не само на областта, а и в национален мащаб. “ук развива творческа дейност и  световноизвестни€т ансамбъл за народни песни и танци УѕиринФ, спечелил безброй почитатели на българското музикално и танцово изкуство.

–Я—А–Њ—З–µ—В–Є –Њ—Й–µ...

»стори€

Ѕлагоевградска област има богато историческо минало от праисторически времена до наши дни. јнтичността е бел€зана с  останки от –имски град /I Ц III в./ под днешни€ гр. —андански; гр.Ќейн/ I -  III в./ близо до с. ƒолна √радешница, община  ресна; –имски град/I  - III в./ в м. У–упитеФ, близо до гр. ѕетрич и Ќикополис ад Ќестум...

–Я—А–Њ—З–µ—В–Є –Њ—Й–µ...
–Я—А–µ–і–Є—И–љ–Њ –°–ї–µ–і–≤–∞—Й–Њ

ћестоположение

»зточни€ регион обхваща територи€та по поречието на река Ѕрегалница и заема 14% от територи€та на –. ћакедони€ с площ от 3537 км2. –егиона е разделен на 11 общини (Ѕерово, ¬иница, ƒелчево, «ърновци,  арбинци,  очани, ћакедонска  аменица, ѕехчево, ѕробищип, „ешиново-ќблешево и ўип), които по отношение на урбанизираността са разделени на 217 населени места, от които 209 са с...

–Я—А–Њ—З–µ—В–Є –Њ—Й–µ...

ѕриродни ресурси

»зточни€ планов регион има динамичен релеф включващ равнини (ќвче поле, ≈жово поле, района около р. Ѕрегалница, котловина ѕи€нец, ћалешевска  отловина, ¬иничко- очанска  отловина, Ѕерово Ц ѕехчева  отловина) и склонове съставени от наноси, дилувиални почви, хълмисти райони с гол€ма площ и преобладаващо земеделско производство, също така и планини като ќсогово, ѕлачковица, —ерта,  онечка, ћалешево, ќгражден,...

–Я—А–Њ—З–µ—В–Є –Њ—Й–µ...

ѕриродно и културно-историческо наследство

ќсновните характеристики на »зточни€ планов регион показват, че региона разполага с важни природни ресурси и културно-историческо наследство. ѕриродното наследство е богато на възможности за развитие на селски€ туризъм. ќт специално значение са минералните извори и минералните води във ¬иница (»стибан€) и ўип ( езовица).

–Я—А–Њ—З–µ—В–Є –Њ—Й–µ...

»кономически характеристики

»зточни€т планов регион има 14,9% по-малък Ѕ¬ѕ от средни€ за р. ћакедони€ за 20091 Tой се намира на 5-то м€сто по развитие от всички 8 планови региона и участва с 7,5% от общи€ Ѕ¬ѕ на страната. Ќивото на развитие на »зточни€т планов регион е 0.67 според индекса за развитие, а според социално-икономически€ индекс е 0.95. Ќай-важните сектори на икономиката са селско стопанство, хранителна индустри€,...

–Я—А–Њ—З–µ—В–Є –Њ—Й–µ...

√алери€