Местоположение

Източния регион обхваща територията по поречието на река Брегалница и заема 14% от територията на Р. Македония с площ от 3537 км2.

Региона е разделен на 11 общини (Берово, Виница, Делчево, Зърновци, Карбинци, Кочани, Македонска Каменица, Пехчево, Пробищип, Чешиново-Облешево и Щип), които по отношение на урбанизираността са разделени на 217 населени места, от които 209 са селски населени места.

Прочети още...

Природни ресурси

Източния планов регион има динамичен релеф включващ равнини (Овче поле, Ежово поле, района около р. Брегалница, котловина Пиянец, Малешевска Котловина, Виничко-Кочанска Котловина, Берово – Пехчева Котловина) и склонове съставени от наноси, дилувиални почви, хълмисти райони с голяма площ и преобладаващо земеделско производство, също така и планини като Осогово, Плачковица, Серта, Конечка, Малешево, Огражден, Влахина, Обожна и Голак.

Прочети още...

Природно и културно-историческо наследство

Основните характеристики на Източния планов регион показват, че региона разполага с важни природни ресурси и културно-историческо наследство. Природното наследство е богато на възможности за развитие на селския туризъм. От специално значение са минералните извори и минералните води във Виница (Истибаня) и Щип (Кезовица).

Прочети още...

Икономически характеристики

Източният планов регион има 14,9% по-малък БВП от средния за р. Македония за 20091 Tой се намира на 5-то място по развитие от всички 8 планови региона и участва с 7,5% от общия БВП на страната. Нивото на развитие на Източният планов регион е 0.67 според индекса за развитие, а според социално-икономическия индекс е 0.95. Най-важните сектори на икономиката са селско стопанство, хранителна индустрия, обувна и шивашка промишленост, строителство.

Прочети още...