Природни ресурси

Източния планов регион има динамичен релеф включващ равнини (Овче поле, Ежово поле, района около р. Брегалница, котловина Пиянец, Малешевска Котловина, Виничко-Кочанска Котловина, Берово – Пехчева Котловина) и склонове съставени от наноси, дилувиални почви, хълмисти райони с голяма площ и преобладаващо земеделско производство, също така и планини като Осогово, Плачковица, Серта, Конечка, Малешево, Огражден, Влахина, Обожна и Голак.

Река Брегалница, като доминиращ водоизточник в региона, има два водоема - Калиманци и езерото Кочани. Източният регион няма други по-големи водоеми и бъдещите водни запаси ще бъдат предоставяни чрез планираните водоеми по Брегалница, а и други реки, като Злетовица.

Източен планов регион има разнообразни природни ресурси, което играе важна роля за подпомагане развитието на региона. Това се отнася особено за земеделските земи, горите, минерални ресурси, водни ресурси, и възобновяеми енергийни източници. Региона има много земеделски площи и отличен климат за отглеждане на земеделски култури. В тази връзка е важно да споменем добрите условия за производство на ориз. Доминиращо е производството на зърнени култури (особено ориз), пшеница, царевица. Оризовите полета в региона произвеждат 95% от общия обем в страната. В региона се отглеждат ранни култури, тютюн и картофи. Региона е най-големия производител на картофи в страната. Има големи възможности за развитие на животновъдство и по-специално за отглеждане на овце и кози. Има възможности за развитие на млекопреработване и месопреработване (40% от свиневъдството се осъществява в региона).

38% от общата площ на региона е гористи местности, което е 13% от горския фонд на страната. Други важни ресурси в региона са оловно-цинковите руди в Злетово, Добрево и Каменица (с годишна продукция от 1 млн. т.). Също така има мед и оловно-титаниеви залежи в Централния Осоговски масив. Открити са също злато около Делчево и алувиално злато в наносите на р. Брегалница.

От неметалните залежи най-често се срещат асбест, каолинова глина, битуминозна шиста, опалови туфи. В Малешевския район се добиват до 10,000 т./г. лигнитни въглища. В района на Делчево-Пехчево има около 24 млн.т. залежи на въглища. Също така има въглища в района на Пробищип и в района на Македонска Каменица.