Икономически характеристики

Източният планов регион има 14,9% по-малък БВП от средния за р. Македония за 20091 Tой се намира на 5-то място по развитие от всички 8 планови региона и участва с 7,5% от общия БВП на страната. Нивото на развитие на Източният планов регион е 0.67 според индекса за развитие, а според социално-икономическия индекс е 0.95. Най-важните сектори на икономиката са селско стопанство, хранителна индустрия, обувна и шивашка промишленост, строителство.

Най-важни за икономическото развитие са малките предприятия, които през 2006 участват с 72% в общото производство. Също така допринасят със 76% в общата заетост. Броят на малките предприятия е нарастнал с 38% в периода 2003-2006. По-голямата част от тях (68%) са концентрирани в сектор услуги. В сектор индустрия те са 24%.

Значението на малките предприятия в производството и отварянето на работни места в региона е много голямо. С интензивното си развитие през последните няколко години малките предприятия имат голямо значение за икономиката и се превръщат в най-големия производител в нефинансовия сектор в региона. През 2006 те доминираха изцяло производството в региона със своите 72%. В региона има няколко агро-индустриални предприятия, ферми за отглеждане на добитък, кланици, дестилационни фабрики и др. Най-важните сектори в региона са шивашката индустрия, дървообработване, обувна промишленост, търговия и селско стопанство. БВП на Източният планов регион за 2006 е 6,4% от БВП на страната. За периода 2000-2006 БВП на региона се е повишил от 250 на 322 млн. евро.

Приоритети за развитие
1. Повишено ниво на икономическа развитост
2. Модерна инфраструктура и изградена функционално-пространствена структура
3. Повишено ниво на инвестиции
4. Източен регион – известна туристическа дестинация
5. Конкурентно селско стопанство
6. Осигуряване на добра здравословна среда
7. Подпомагане на социалното развитие

1Източник: Решение за класификация на плановите региони според степента на развитие за периода 2008-2012, “Държавен вестник на Република Македония“  брой 162/2008