Най-разглеждани продукти и услуги във виртуалната изложба

Балнеология

От хилядолетия топлата минерална вода и нейните лечебни свойства били известни на народите населявал...

Добив на въглища

Добивът на въглища в България датира от средата на XIXвек. Промишленият добив обаче започва едва сле...

Отглеждане и обработка на тютюн

Производство и обработка на тютюн Отглеждането на тютюн на територията на Област Благоевгард има з...

  • Балнеология

  • Добив на въглища

  • Отглеждане и обработка на тютюн

Природни ресурси

Източния планов регион има динамичен релеф включващ равнини (Овче поле, Ежово поле, района около р. Брегалница, котловина Пиянец, Малешевска Котловина, Виничко-Кочанска Котловина, Берово – Пехчева Котловина) и склонове съставени от наноси, дилувиални почви, хълмисти райони с голяма площ и преобладаващо земеделско производство, също така и планини като Осогово, Плачковица, Серта, Конечка, Малешево, Огражден, Влахина, Обожна и Голак.

Река Брегалница, като доминиращ водоизточник в региона, има два водоема - Калиманци и езерото Кочани. Източният регион няма други по-големи водоеми и бъдещите водни запаси ще бъдат предоставяни чрез планираните водоеми по Брегалница, а и други реки, като Злетовица.

Източен планов регион има разнообразни природни ресурси, което играе важна роля за подпомагане развитието на региона. Това се отнася особено за земеделските земи, горите, минерални ресурси, водни ресурси, и възобновяеми енергийни източници. Региона има много земеделски площи и отличен климат за отглеждане на земеделски култури. В тази връзка е важно да споменем добрите условия за производство на ориз. Доминиращо е производството на зърнени култури (особено ориз), пшеница, царевица. Оризовите полета в региона произвеждат 95% от общия обем в страната. В региона се отглеждат ранни култури, тютюн и картофи. Региона е най-големия производител на картофи в страната. Има големи възможности за развитие на животновъдство и по-специално за отглеждане на овце и кози. Има възможности за развитие на млекопреработване и месопреработване (40% от свиневъдството се осъществява в региона).

38% от общата площ на региона е гористи местности, което е 13% от горския фонд на страната. Други важни ресурси в региона са оловно-цинковите руди в Злетово, Добрево и Каменица (с годишна продукция от 1 млн. т.). Също така има мед и оловно-титаниеви залежи в Централния Осоговски масив. Открити са също злато около Делчево и алувиално злато в наносите на р. Брегалница.

От неметалните залежи най-често се срещат асбест, каолинова глина, битуминозна шиста, опалови туфи. В Малешевския район се добиват до 10,000 т./г. лигнитни въглища. В района на Делчево-Пехчево има около 24 млн.т. залежи на въглища. Също така има въглища в района на Пробищип и в района на Македонска Каменица.

Последно добавени фирми с фирмено представяне

ДАЙТЕКС ООД

Фирма Дайтекс ООД е търговски представител на японската фирм...

Прочети още...

ТЕРМО СТИЛ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

В ” ТЕРМОСТИЛ ИНЖЕНЕРИНГ” работят висококвалифицирани кадри...

Прочети още...

Линкос България ЕООД

Линкос България ЕООД

Lincos е марка предлагаща професионални машини и инструменти...

Прочети още...

Фирмено представяне

         

Регион

  • Благоевград
  • Източен планов регион
Предишно Следващо

Местоположение

Благоевградска област заема Югозападната част на България и е нейна „врата”, отворена към Балканите, Европа и света. Общата ѝ площ е 6 449 км2, което ...

Прочети още...

Население

Динамика на населението и демографски тенденции Населението на Благоевградска област по обичайно местоживеене наброява 324 110 души (01.02.2011 г.). Това ...

Прочети още...

География

Благоевградска област заема Югозападната част на територията на Р. България. Разположена е между Кюстендилска, Пазарджишка и Смолянска области и държавните...

Прочети още...

Образование

Функциониращите училища на територията на областта са 182. Съгласно международната стандартна класификация на образованието 163 училища са общообразователн...

Прочети още...

Икономика

В икономиката на Благоевградска област са застъпени почти всички отрасли на Националното стопанство. Изключително многообразни са факторите, определящи раз...

Прочети още...

Култура

С Югозападния университет “Неофит Рилски”, АУБ, многобройните учебни заведения и културни институти град Благоевград е средоточие на младежта на България, ...

Прочети още...

История

Благоевградска област има богато историческо минало от праисторически времена до наши дни. Античността е белязана с  останки от Римски град /I – III в...

Прочети още...
Предишно Следващо

Местоположение

Източния регион обхваща територията по поречието на река Брегалница и заема 14% от територията на Р. Македония с площ от 3537 км2. Региона е разделен...

Прочети още...

Природни ресурси

Източния планов регион има динамичен релеф включващ равнини (Овче поле, Ежово поле, района около р. Брегалница, котловина Пиянец, Малешевска Котловина, Вин...

Прочети още...

Природно и културно-историческо наследст…

Основните характеристики на Източния планов регион показват, че региона разполага с важни природни ресурси и културно-историческо наследство. Природното на...

Прочети още...

Икономически характеристики

Източният планов регион има 14,9% по-малък БВП от средния за р. Македония за 20091 Tой се намира на 5-то място по развитие от всички 8 планови региона и у...

Прочети още...

Галерия