ЌаЉмногу разгледани производи и услуги во виртуелната изложба

“екстилни производи

“екстилната индустриЉа е еден од наЉзначаЉните сектори во »сточниот плански регион. ЌаЉразвиена е на териториЉата на ќпштина Ўтип каде што развоЉот и афирмациЉата на текстилот го презедоа над 70 конфекциски куЭи од приватниот сектор, кои се организирани од стручниот кадар, но е з...

ѕроизводство на дрвен материЉал и мебел

ѕроизводство на дрвен материЉал е меГу наЉстарите човечки активности во бугарските земЉи, бидеЉЭи од вредноста на овоЉ материЉал и неговата широка употреба во човечки работа и секоЉдневниот живот. ƒрвото наоГа голема примена во деловни и битови на луГето уште од длабока древност како г...

—адови од глина

 ерамиката во ћакедониЉа датира уште од палеолитот (старо камено време) и има важна улога во секоЉдневниот живот. ѕокраЉ практичната примена, керамиката добила и важна естетска ликовна содржина коЉа кулминира во време на античкиот период. ѕроизводството на традиционални керамич...

  • “екстилни производи

  • ѕроизводство на дрвен материЉал и мебел

  • —адови од глина

ѕоследно претставени компании

∆анет-≈кспорт ƒќќ≈Ћ

∆анет-≈кспорт ƒќќ≈Ћ

∆јЌ≈“-≈ —ѕќ–“- ќ„јЌ» се занимава со производство на прекривачи за дневен престоЉ и постелнини. ѕроизводите се изработени од висококвалитетен фроти...

–Я—А–Њ—З–Є—В–∞—Ш –њ–Њ–≤–µ—Ь–µ ...

ЌјЌј ƒќќ≈Ћ

ЌјЌј ƒќќ≈Ћ

»зработка на горна женска облека. ѕродажба во странство. Ѕ”“»÷» ѕј–“Ќ≈–»   Ѕу...

–Я—А–Њ—З–Є—В–∞—Ш –њ–Њ–≤–µ—Ь–µ ...

ƒ”ѕѕ —лемеѕроект ƒќќ

ƒ”ѕѕ  —лемеѕроект ƒќќ

ѕроектираЬе,ревизиЉа на проектна документациЉа; Ќадзор над градба во следните гранки:         &nb...

–Я—А–Њ—З–Є—В–∞—Ш –њ–Њ–≤–µ—Ь–µ ...

ѕретставуваЬе на компании

         

–егион

  • –С–ї–∞–≥–Њ–µ–≤–≥—А–∞–і
  • –Ш—Б—В–Њ—З–µ–љ –њ–ї–∞–љ—Б–Ї–Є —А–µ–≥–Є–Њ–љ
–Я—А–µ—В—Е–Њ–і–љ–Њ –°–ї–µ–і–љ–Њ
–Я—А–µ—В—Е–Њ–і–љ–Њ –°–ї–µ–і–љ–Њ

ЋокациЉа и население

»сточниот плански регион е формиран во согласност со «аконот за рамномерен регионален развоЉ (член 5). «а потребите на планираЬето на развоЉот се утврдени осум плански региони според Ќ“≈— 3 номенклатурата на териториЉалните единици за статистика во –епублика ћакедониЉа.

–Я—А–Њ—З–Є—В–∞—Ш –њ–Њ–≤–µ—Ь–µ ...

ѕриродни ресурси

»сточниот плански регион  се карактеризира со мошне динамична реЪефна структура во коЉа се застапени рамнински делови како дел од ќвче ѕоле, ≈жово ѕоле, котлините по реката Ѕрегалница, котлината ѕиЉанец, ћалешевската  отлина, ¬иничко- очанска  отлина, Ѕеровско Ц ѕехчевско ѕоле, потоа падински делови кои се состоЉат од пороЉни наноси, конуси покриени со делувиЉални почви, брановидно-ридести кои зафаЭаат големи површини и кои...

–Я—А–Њ—З–Є—В–∞—Ш –њ–Њ–≤–µ—Ь–µ ...

ѕриродно и културно-историско наследство

ќсновните карактеристики на »сточниот плански регион покажува дека регионот располага со значаЉни природни ресурси и интересно културно-историско наследство. ѕриродното наследство е исклучително богато, со што се отвара можноста за развиваЬе на руралниот туризам, а од особено значеЬе се повеЭето минерални извори како и термалните води во ¬иничко (»стибаЬа) и Ўтипско ( ежовица).

–Я—А–Њ—З–Є—В–∞—Ш –њ–Њ–≤–µ—Ь–µ ...

≈кономски карактеристики

»сточниот плански регион има 14,9% понизок Ѕƒѕ по жител од просекот на –епублика ћакедониЉа во 2009 година1 и изнесува 2.777 И. “оЉ се наоГа на петтото место по развиеност од осумте плански региони, а учествува со 7,5% во создаваЬето на Ѕƒѕ во државата. —тепенот на развиеност  на »сточниот плански регион е 0,67, според развоЉниот индекс, дедека ...

–Я—А–Њ—З–Є—В–∞—Ш –њ–Њ–≤–µ—Ь–µ ...

√алериЉа